Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Passend onderwijs

Unita
Unita is de naam van het samenwerkingsverband passend onderwijs voor primair onderwijs in de regio Gooi en Vechtstreek. De organisatie geeft sinds 1 augustus 2014 invulling aan de Wet passend onderwijs. Met de Wet passend onderwijs worden voor alle leerlingen de kansen op ontwikkeling geoptimaliseerd.

Onze Intern Begeleidster heeft binnen dit Samenwerkingsverband Scholen regelmatig besprekingen om de zorgstructuur voor onze leerlingen te optimaliseren.
Tevens coördineert zij de contacten tussen de leerkrachten en eventuele externe begeleiders en organiseert zij, waar nodig, extra onderzoeken.

Leerlingvolgsysteem
Zoals u eerder in de gids heeft kunnen lezen, maken wij gebruik van het kleutervolgsysteem KIJK en het CITO-leerlingvolgsysteem. Dit wordt op peil gehouden door regelmatig nieuw ontwikkelde toetsen aan te schaffen en ouder materiaal aan te vullen.

Adaptief onderwijs
Het Sterrenschoolconcept geeft richting aan adaptief onderwijs.
Het invoeringstraject van HGW (handelingsgericht werken) loopt ook het komende schooljaar verder.
Zelfstandig werkmomenten zijn een belangrijk onderdeel van onze manier van werken.
De taken die zelfstandig gemaakt moeten worden kunnen per leerling in niveau verschillen.

Kwaliteitszorg 
Onder kwaliteit verstaan we dat wij erin slagen onze beoogde kwaliteit naar tevredenheid van onszelf, het team, de leerlingen, de ouders, het bovenschools management en de overheid te bereiken.
Om de beoogde kwaliteit te kunnen bereiken is het van belang dat deze geformuleerd wordt in te bereiken doelen. Deze doelen moeten helder zijn en aanvaard worden.
Onder kwaliteitszorg wordt verstaan de zorg voor het realiseren en behouden van deze kwaliteit.

Hoe wordt vorm en inhoud gegeven aan kwaliteitszorg?
Kwaliteit mag geen toeval zijn. Daarom is systematisch werken aan de kwaliteit van onze school noodzakelijk. Systematisch werken met betrekking tot kwaliteitszorg vraagt aan ons dat we werken conform de PDCA-cirkel (W.E. Deming).
Van de scholen binnen de Stichting Openbaar Basisonderwijs Hilversum wordt verwacht dat zij deze PDCA-cyclus toepassen op die kwaliteitsaspecten die door de inspectie in haar toezicht worden beoordeeld.
Deze kwaliteitsaspecten komen in een cyclus van vier schooljaren aan bod.
 
Het schoolplan 
Hoe wij het onderwijs exact vormgeven staat in het schoolplan.
In het schoolplan worden o.a. de doelstellingen en verantwoordingen van alle vakken en kennisgebieden uiteengezet. Ook bevat het schoolplan een planning voor de komende jaren. Het schoolplan wordt met de MR besproken. Voor geïnteresseerden ligt een exemplaar van het schoolplan op school ter inzage.

Sterrenschool Hilversum

Huygenstraat 35
1222 TJ Hilversum

T (035) - 685 19 19
E directie@sterrenschoolhilversum.nl