Vroeg Voorschoolse Educatie

Kinderen die vanuit een VVE traject via de peuterspeelzaal naar de Sterrenschool doorstromen kunnen rekenen op een doorgaande lijn. Er zal nauw contact zijn met de peuterspeelzaal en middels een warme overdracht en een overdrachtsboekje wordt de beginsituatie in kaart gebracht door de intern begeleider. Na een wenperiode volgt er een gesprek met ouders in de vorm van een huisbezoek. Indien nodig kan de leerling gebruik maken van de geboden schakelklas, waarbij er in een klein groepje extra aandacht is voor de taalontwikkeling.

Het uitgebreide protocol is via onderstaande link te lezen
Doorstroom PSZ naar de Sterrenschool.pdf
       
       

Samenwerkende partijen